funkcje czasu wolnego

Tendencyjne zdjęcia

Temat: Pedagogika czasu wolnego
...nowych wrażeń, odkrywcę nowych obszarów, który rozbudza i rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. Aspekt pedagogiczny • Funkcja społeczna wolnego czasu polega na aktywizowaniu jednostki, którego celem jest włączenie jej do życia w społeczeństwie, aby w rezultacie wykształcić w niej umiejętność świadomego w nim uczestnictwa, wyboru partnerów, podporządkowania się przepisom i obyczajom. Podstawowe funkcje czasu wolnego ucznia: • regeneracja sił fizycznych i psychicznych • rozrywka • wypoczynek, • działalność kulturalna, • działalność społeczna • rozwój osobowości 3 kategorie czasu wolnego dzieci i młodzieży: • 1. czas dyspozycyjny np.: czas wolny w pracach społecznych, samodzielna pomoc w pewnych pracach w domu rodzinnym; • 2....
Źródło: turysciopole.fora.pl/a/a,87.htmlTemat: Wykłady
...kondycji fizycznej, poczucie bycia szczęśliwym! 5. PUNKTY ZWROTNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA - rozpoczęcie edukacji – zakończenie okresu beztroskiego dzieciństwa - przechodzenie na wyższe poziomy edukacji - rozpoczęcie pracy zawodowej - założenie rodziny i pojawienie się dzieci - dorastanie dzieci, opuszczenie przez dzieci rodzinnego domu - zakończenie pracy i rozpoczęcie emerytury 6. FUNKCJE CZASU WOLNEGO - bezpośrednie – zaspokojenie konkretnej potrzeby, np. likwidacja zmęczenia - pośrednie – rozwój fizyczny i psychiczny człowieka. Klasyfikacja funkcji: a) Funkcje społeczno – humanistyczne b) Funkcje gospodarcze Ad.a) Funkcje społ.- hum. Wg. E. Wnuka – Lipieńskiego - funkcje podstawowe: edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, kompensacyjne,...
Źródło: studiaturystyka.fora.pl/a/a,522.html


Temat: Wykłady
Tylko Wykłady: Tylko Wykłady: Pedagogika Czasu Wolnego Wykład nr.1 08/03/2009r. Dr. Bożena Alejziak e-mail: wtalejzb@cyf-kr.edu.pl PROGRAM PRZEDMIOTU: 1. Historia problematyki czasu wolnego. 2. Koncepcja czasu wolnego. Definicje podstawowych pojęć: czas wolny, czas na wpół wolny, rekreacja, wczasowanie, czas pusty, czas wolny dyspozycyjny. 3. Funkcje czasu wolnego w ujęciu różnych autorów. Determinanty zachowań wolno-czasowych. Klasyfikacje i typologie stylu życia. 4. Pedagogika czasu wolnego: samodzielna dyscyplina czy specjalność w ramach pedagogiki społecznej. 5. Pedagogika i jej metody badawcze. 6. Istota, cele i metody wychowania do czasu wolnego. 7. Środowiskowe uwarunkowania kształtowania wzorów zachowań wolno-czasowych dzieci i młodzieży....
Źródło: studiaturystyka.fora.pl/a/a,522.html


Temat: sciąga z metod i techniki turystyki i rekreacji
...wszystkie zajęcia, którym jednostka może oddawać się z własnej chęci bądź dla odpoczynku, rozrywki, rozszerzenia swych wiadomości, bezinteresownego kształcenia się lub dobrowolnego udziału w życiu społecznym, po uwolnieniu się od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych. CECHY CHRAKTERYSTYCZNE CZASU WOLNEGO: bezinteresowność, dobrowolność podejmowania działań, czerpanie z niego przyjemności. PODSTAWOWE FUNKCJE CZASU WOLNEGO: 1)wypoczynek - rozumiana jako odprężenie fizyczne i psychiczne po pracy przez co czas wolny jest środkiem wpływającym na zachowanie równowagi biologicznej i regeneracje sił. 2)rozrywka - utożsamiana z zabawą, ma kompensować monotonię dnia, wprawiać w niecodzienność, która angażując psychikę przyniesie radość i szczęście. Udział w rozrywce pomnaża zasób doświadczeń, zaspokaja głód wrażeń i...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6378


Temat: Teoria i metodyka rekreacji
...wypoczynkowi i kształtowaniu własnej osobowości; 3 wg Wolańskiej: Czas jaki zostaje człowiekowi po wypełnieniu obowiązków zawodowych, rodzinnych, domowych i związanych z obowiązkową nauką, który człowiek może przeznaczyć na zajęcia podejmowane dobrowolnie dla spełnienia własnych zainteresowań. Czas wolny krótki: czas przeznaczony w ciągu dnia po obowiązkach. średni: weekendowy długi: urlopy, wakacje, ferie. Funkcje czasu wolnego: 1wypoczynkowa-rekreacyjna; 2rozwojowa-poszerzanie swojej wiedzy; 3rozrywkowa-zabawy. Rekreacja-odłam kultury fiz. Jest to zespół działań i zachowań podejmowanych przez jednostkę w czasie wolnym i obejmuje te czynności, które są wykonywane dla przyjemności. Rekreacja bierna: opalanie się, oglądanie TV, słuchanie muzyki, czytanie książek. czynna: umysłowa: szachy, rozwiązywanie krzyżówek...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6336


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Tendencyjne zdjęcia